Tempo-30 na osiedlu scenariusze
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Okładka publikacji nt tempo-30 na osiedlu

Scenariusze zajęć

Scenariusze spotkań z mieszkańcami z cyklu „Bezpieczne miasto – inna droga”.

  • Metody pracy w trakcie spotkań:
  • • przekazywanie wiedzy przy użyciu prezentacji multimedialnej,
  • • dyskusja grupowa,
  • • udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników spotkań,
  • • praca warsztatowa. Środki potrzebne do przeprowadzenia spotkań:
  • • komputer i rzutnik multimedialny,
  • • mapy osiedla, którego dotyczą spotkania,
  • • materiały piśmienne (mazaki, kredki, długopisy itp.).

 


 

Scenariusz pierwszego spotkania z mieszkańcami z cyklu „Bezpieczne miasto – inna droga”.

Część 1 – WPROWADZENIE

Czas trwania 5-10 minut, w trakcie których prowadzący powinien przedstawić siebie i organizatorów, poinformować o celu spotkania oraz jego harmonogramie, przekazać informacje dotyczące zasad panujących w trakcie konsultacji, odpowiedzieć na ewentualne pytania od uczestników.

UWAGA!

• Należy pamiętać, że wszelkie uwagi i opinie uczestników powinny zostać jak najdokładniej zaprotokołowane. W tym celu najlepiej wyznaczyć jedną z osób odpowiedzialnych za organizację spotkania do stworzenia dokładnych notatek.

• Można również nagrać całe spotkanie. Jednak w tym przypadku należy poinformować o tym uczestników i poprosić o wyrażenie zgody na nagrywanie.

Część 2 – DIAGNOZA OKOLICY, KTÓREJ DOTYCZY SPOTKANIE ORAZ SPOSOBY USPOKOJENIA RUCHU

Czas trwania 30-40 minut, w trakcie których prowadzący powinien zaprezentować wyniki analiz dotyczących osiedla, na którym odbywa się spotkanie. W tej części powinny zostać przedstawione informacje dotyczące sposobów związanych z poprawą bezpieczeństwa i uspokojeniem ruchu.

UWAGA!

• Przed rozpoczęciem prezentacji warto zadać kilka „rozgrzewkowych” pytań dotyczących obszaru, np. co się Państwu najbardziej podoba na tym osiedlu? czego (jakiego typu miejsc) brakuje na osiedlu?

• Oprócz prezentacji multimedialnej warto również przygotować kilka wydrukowanych map, które są wyświetlane na slajdach. Ułatwi to uczestnikom zapoznanie się z materiałami. Przerwa Czas trwania 5-10 minut, w trakcie których uczestnicy mogą poczęstować się kawą lub herbatą, czymś słodkim. Jest to czas pozwalający również na przearanżowanie miejsca, w którym odbywa się spotkanie. Można wtedy dostosować liczbę stolików do liczby uczestników, aby praca w grupach przebiegała w komfortowych warunkach.

Część 3 – WARSZTAT

Czas trwania 40-50 minut.

Należy podzielić uczestników warsztatu na mniejsze grupy, w celu ułatwienia dyskusji i każdej z grup przydzielić moderatora. W każdym z zespołów prowadzący powinien zapoznać uczestników z mapą, na której mają być nanoszone różne pomysły nowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. W zasadniczej fazie tej części uczestnicy mają za zadanie zgłaszać aktualne problemy występujące na danym terenie, mówić o dobrych rozwiązaniach, które można powtórzyć też w innych miejscach, przekazywać swoje pomysły związane z uspokojeniem ruchu na osiedlu.

UWAGA!

• Warto zapytać uczestników spotkania, czy wszystkie oznaczenia na mapie zasadniczej są czytelne i zrozumiałe. Jeśli nie, należy udzielić dodatkowych informacji.

• Dobrze jest przygotować wcześniej zestaw pytań, które pozwolą kontrolować dyskusje i pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Możemy poprosić np. o wskazanie niebezpiecznych przejść dla pieszych, skrzyżowań ze słabą widocznością, miejsc niedostosowanych dla osób starszych czy rodziców z dziećmi.

• Należy pamiętać, by oprócz problemowych obszarów, poprosić uczestników o wskazanie przestrzeni odbieranych pozytywnie, czyli takich, w których czują się bezpiecznie. Pozwoli to na lepsze zrozumienie standardu, jakiego oczekują od danego obszaru.

Część 4 – ZAKOŃCZENIE

Czas trwania 5 minut, w trakcie których prowadzący dziękuje za uczestnictwo w spotkaniu, zaprasza na drugie spotkanie i prosi o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

UWAGA!

• Dobrze jest przygotować listę obecności wraz z miejscem na uzupełnienie przez uczestników spotkania adresu email lub numeru telefonu, co ułatwi późniejsze informowanie o kolejnych spotkaniach oraz postępach projektu.

• Celem ankiety ewaluacyjnej jest pozyskanie informacji zwrotnych od uczestników, dotyczących sposobu prowadzenia spotkania (np. czy treści były zrozumiałe? czy informacja o spotkaniu dotarła odpowiednio wcześnie? ewentualne sugestie dla organizatorów). Ankieta powinna być anonimowa.


Scenariusz drugiego spotkania z mieszkańcami z cyklu „Bezpieczne miasto – inna droga”.

Część 1 – WPROWADZENIE

Czas trwania 5-10 minut, w trakcie których prowadzący przypomina najważniejsze informacje dotyczące siebie, organizacji i celu spotkań, informuje, jaki jest porządek tego spotkania i odpowiada na ewentualne pytania od uczestników.

UWAGA!

• Trzeba mieć na uwadze, że nie wszyscy obecni na drugim spotkaniu, uczestniczyli w pierwszej części warsztatów. W związku z tym na początku należy krótko podsumować, co zostało ustalone w trakcie pierwszych warsztatów.

• Należy pamiętać, że wszelkie uwagi i opinie uczestników powinny zostać jak najdokładniej zaprotokołowane. W tym celu najlepiej wyznaczyć jedną z osób odpowiedzialnych za organizacje spotkania do stworzenia dokładnych notatek.

• Można również nagrać całe spotkanie. Jednak w tym przypadku należy poinformować o tym uczestników i poprosić o wyrażenie zgody na nagrywanie.

Część 2 – PRZEDSTAWIENIE OPRACOWANIA

Czas trwania 5-10 minut, w trakcie których prowadzący przedstawia efekty pracy.

UWAGA!

• Projekt powinien być przygotowany w sposób czytelny i zrozumiały dla każdego uczestnika. Warto skorzystać z różnych metod obrazowania rozwiązań, tj. schematów, wizualizacji, fotomontaży.

• Oprócz prezentacji multimedialnej powinno się przygotować kilka wydrukowanych map, które są wyświetlane na slajdach. Ułatwi to uczestnikom zapoznanie się z materiałami.

• Należy poinformować uczestników spotkania, że proponowane przez nas rozwiązania nie są ostatecznym projektem, lecz podstawą do dalszej dyskusji.

Część 3 – ZEBRANIE OPINII

Czas trwania 30-40 minut, w trakcie których prowadzący zachęca uczestników do wyrażania opinii na temat przygotowanych propozycji i zbiera dodatkowe wypowiedzi, które mogą się pojawić w trakcie spotkania.

UWAGA!

• Dobrze jest przygotować wcześniej zestaw pytań, które pozwolą kontrolować dyskusje i pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji, np. czy przedstawione przez nas propozycje rozwiązują problemy, o których mówiliśmy w trakcie poprzedniego spotkania? czy wpłyną one na wzrost bezpieczeństwa?

• Jeśli uczestnicy wyrażają negatywne opinie na temat proponowanych rozwiązań prowadzący powinien poprosić o uargumentowanie oraz zaproponowanie alternatywy.

Część 4 – ZAKOŃCZENIE

Czas trwania 5-10 minut, w trakcie których prowadzący dziękuje za udział w spotkaniu oraz informuje i zachęca uczestników do brania udziału w konsultacjach społecznych, wpływania na kształtowanie przestrzeni publicznej. Prosi również o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

UWAGA!

• Dobrze jest przygotować listę obecności wraz z miejscem na uzupełnienie przez uczestników spotkania adresu email lub numeru telefonu, co ułatwi późniejsze informowanie o kolejnych spotkaniach oraz postępach projektu.

• Celem ankiety ewaluacyjnej jest pozyskanie informacji zwrotnych od uczestników, dotyczących sposobu prowadzenia spotkania (np. czy treści były zrozumiałe? czy informacja o spotkaniu dotarła odpowiednio wcześnie? ewentualne sugestie dla organizatorów). Ankieta powinna być anonimowa.


Jak przygotować samodzielnie warsztaty?

Organizacja spotkania dla mieszkańców osiedla, członków spółdzielni mieszkaniowej czy wybranej ulicy nie musi nastręczać kłopotów. Przedstawiamy listę rzeczy, które należy wykonać, aby z jak najmniejszym stresem i zdenerwowaniem zorganizować tego typu spotkanie. Zaznaczenie wszystkich punktów jako zrealizowane pozwoli przeprowadzić dobre spotkanie z mieszkańcami. Na liście są nie tylko sprawy organizacyjne, ale także promocyjne. Zachęcamy do aktywności.

Warsztat I

• Wybór obszaru (dokładne określenie granic);

• Pozyskanie mapy do celów edukacyjnych z łódzkiego ośrodka geodezji (bezpłatnie!);

• Wytypowanie zainteresowanych tematem osób (mieszkańcy, właściciele sklepów, pracownicy pubów, restauracji, barów, nauczyciele ze szkoły, rodzice, klienci sklepów, klubów sportowych, dzielnicowy, Straż Miejska, Rada Osiedla, Spółdzielnia Mieszkaniowa, lokalnie działające organizacje pozarządowe, media, Urząd Miasta);

• Przygotowanie i udostępnienie ankiet, na podstawie których można poznać problemy danego obszaru; • Wizja lokalna, aby dokładnie poznać teren;

• Sprawdzenie uwarunkowań (infrastrukturalnych, prawnych, własnościowych);

• Wybór i rezerwacja miejsca warsztatów;

• Przygotowanie ulotek, plakatów, zaproszeń (zaprojektowanie, powielenie);

• Kampania informacyjna:

• rozwieszenie plakatów (tylko w miejscach legalnych np. na klatce, na słupie ogłoszeniowym lub w sklepie za zgodą właściciela), • rozdanie ulotek (lub zostawienie w kiosku, piekarni, kolekturze lotto),

• skontaktowanie się z zainteresowanymi (szkoły, sklepy i inne wytypowane wcześniej instytucje czy osoby);

• Zaproszenie zainteresowanych osób (patrz wyżej);

• Przygotowanie prezentacji na warsztaty (przykładowe prezentacje do wykorzystania są na stronie www.innadroga.dlalodzi.info);

• Zakup i/lub przygotowanie materiałów piśmiennych na spotkanie (długopisy, mazaki, czyste kartki);

• Przygotowanie listy obecności z miejscem na wpisanie przez uczestników spotkania adresu email lub numeru telefonu;

• Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej, zwłaszcza jeżeli planowane są kolejne spotkania i chcemy uzyskać informację zwrotną od uczestników (przykładowa ankieta dostępna jest na stronie www.innadroga.dlalodzi.info);

• Przygotowanie cateringu (kawa, herbata, woda, kubeczki, coś słodkiego).

Co zrobić przed samymi warsztatami:

• przygotować rzutnik,

• zgrać na pendrive prezentację,

• naszykować materiały (mapy, mazaki, kredki itp.),

• potwierdzić miejsce, • zrobić zakupy (spożywcze),

• wyznaczyć osobę do robienia zdjęć,

• wyznaczyć osoby do zapisywania uwag mieszkańców,

• przygotować zaproszenia na kolejne spotkanie,

• wydrukować mapy.

Warsztat II

• Sporządzenie raportu z pierwszych warsztatów – zebranie i uporządkowanie uwag, opinii mieszkańców;

• Przeanalizowanie ankiety dotyczące bezpieczeństwa;

• Przygotowanie relacji i udostępnienie jej zainteresowanym (poprzez stronę, bloga, FB, stronę www Rady Osiedla, emaile itp.);

• Zlecenie przygotowania projektu wraz z wizualizacją specjaliście;

• Kampania informacyjna:

• rozwieszenie plakatów,

• rozdanie ulotek,

• skontaktowanie się z interesariuszami,

• skontaktowanie się z osobami obecnymi na pierwszym spotkaniu;

• Przygotowanie prezentacji na warsztaty (przykładowa prezentacja znajduje się na stronie www.innadroga.dlalodzi.info);

• Przygotowanie materiałów na spotkanie (rzutnik, materiały papiernicze, prezentacja – jak wcześniej);

• Przygotowanie cateringu;

• Przesłanie raportu po spotkaniu do wszystkich zainteresowanych;

• Przesłanie uwag/propozycji zmian po spotkaniu do ZDiT;

• Monitorowanie, aż do momentu zakończenia realizacji. jej montażu, to i tak musi powstać i być uruchomiona, aby uniknąć telefonów mieszkańców alarmujących o nieczynnej sygnalizacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją "Inna droga - miejska rada BRD", dostępną w serwisie ISSUU.COM

Publikacja "Tempo-30 na osiedlu"(przeglądaj on-line) / (pobierz plik PDF)

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu