Miejski program BRD
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Okładka publikacji nt Miejskiej Rady BRD

WSTĘPNIAK

Wszystkie części naszej publikacji dotyczą różnych aspektów poprawiania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak poza podpatrywaniem dobrych przykładów z kraju i ze świata, należy także uporządkować różne działania podejmowane przez przeróżne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie miasta. Stąd Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pomimo tego, że statystyki wypadków w Łodzi biją na alarm, a Łódź uznawana jest corocznie za najbardziej niebezpieczne, pod względem poruszania się po drogach, miasto w Polsce. Choć to w Łodzi przypada najwięcej wypadków proporcjonalnie do liczby mieszkańców, to działania mające zmienić infrastrukturę drogową podejmowane są bardzo wolno. Niestety, od wielu lat Łódź nie mogła także liczyć na wsparcie lokalnych polityków. Ale to się zmieniło

Ten numer naszego wydawnictwa w pełni poświęcamy przyjęciu przez Łódź Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MPP BRD). Prace nad nim trwały ponad cztery lata - od momentu uchwały intencyjnej w 2011 roku, aż po przyjęcie programu na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 września 2015 r.

Inicjatorem uchwalenia Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi był Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi i jednocześnie wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Dlatego poprosiliśmy go o wypowiedź na temat programu i Miejskiej Rady BRD, która jest powołana do życia zarządzeniem prezydenta miasta. Podobne ciało doradcze działa z powodzeniem w Gdańsku - o czym pisaliśmy w 10 numerze naszego wydawnictwa.

Zamieszczamy także wypowiedzi dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Grzegorza Nity oraz przewodniczącego miejskiej komisji do spraw transportu w Radzie Miejskiej Bartosza Domaszewicza. Obaj brali czynny udział w dyskusji podczas sesji RM na której uchwalono ów program.

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przyjęcie „Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020” odbyło się na sesji Rady Miasta Łodzi w dniu 16 września 2015 r. Prezentacji programu dokonał dyrektor ZDiT Grzegorz Nita. Program zakłada przede wszystkim podjęcie działań miękkich, jak i działań twardych, które mają na celu zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w naszym mieście. Do opracowania założeń programu posłużyły dostępne dane statystyczne, zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych (opracowane przez firmę zewnętrzną) oraz wiele innych materiałów. W ramach programu została wykonana diagnoza stanu istniejącego, jak również przygotowana strategia bezpieczeństwa na lata 2015-2020. Ten program ma bardzo duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.

Podczas realizacji programu niezwykle istotna będzie kwestia systemowego podejścia do jego wdrażania i zarządzania nim. W tym celu planowane jest powołanie Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MR BRD), która będzie instytucją reprezentującą wszelkie instytucje miejskie, a nie tylko te, które podlegają pod Radę Miejską i Prezydenta Miasta Łodzi. Wśród tych instytucji znajdą się min.: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji i Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty, Pogotowie Ratunkowe i organizacje pozarządowe.

Podstawowymi narzędziami realizacji programu poprawy bezpieczeństwa będą programy operacyjne oraz roczne programy realizacyjne i sektorowe plany realizacyjne. Działania operacyjne zostaną opracowane przez Miejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która będzie ciałem doradczym i opiniodawczym, jak również instytucją wskazującą kierunki działań, które następnie będą realizowane w szczególności przez Prezydenta Miasta, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych.

Pierwsze działania

Pewne działania w tym zakresie były już wcześniej podejmowane i są podejmowane również w chwili obecnej. Można podać kilka przykładów: wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na osiedlu Radiostacja (w tym roku planowana jest realizacja podobnego program na osiedlu Karolew) czy projekt likwidacji kilku bardziej niebezpiecznych miejsc w Łodzi – rondo Sybiraków, skrzyżowanie Konstantynowska/Juszczakiewicza, skrzyżowanie Kolumny/Tomaszowska, ulica Okólna (to są newralgiczne miejsca, gdzie już podjęto prace projektowe, w tym roku zostanie opracowana dokumentacja).

Profilaktyka, a więc edukacja

Nie wystarczy jedynie skoordynować i zsynchronizować działań. Równolegle powinny być prowadzone działania profilaktyczne czy edukacyjne nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego konieczne jest powołanie takiej rady, która będzie określała kierunki działań wdrażane później na szczeblu operacyjnym przez poszczególne jednostki, których przedstawiciele będą uczestniczyli w składzie tej rady i będą brali udział w jej pracach.

Harmonogram działań

Harmonogram działań przewiduje w pierwszej kolejności powołanie Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, następnie opracowanie przez tę radę sektorowego planu realizacyjnego i rocznego programu na następny rok oraz przygotowanie projektu planu finansowego niezbędnego do wykonania planu realizacyjnego. W roku bieżącym ważna jest jeszcze kwestia współpracy z radami osiedli, które wspomagałyby podejmowanie kolejnych działań w tym zakresie. Należą do nich: przygotowanie w październiku programów operacyjnych przez jednostki realizujące zadania określone w Miejskim Programie BRD (bo nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o samym Urzędzie Miasta, ale również o pozostałych członkach MR BRD), przeprowadzenie audytów brd na realizowanych obecnie czy skończonych inwestycjach, weryfikacja i przygotowanie w listopadzie miasta do utrzymania zimowego, jak również rozpoczęcie akcji edukacyjnej w zakresie pierwszej pomocy (szeroko rozumianej), zwiększenie monitoringu miejsc niebezpiecznych poprzez obszarowy system sterowania ruchem, ustalenie priorytetów na rok kolejny i przystąpienie do przygotowywania programów operacyjnych. Takie są założenia na najbliższe miesiące. Równocześnie pewne działania zarówno w infrastrukturze twardej, jak i innego rodzaju, są prowadzone nie tylko przez Zarząd Dróg i Transportu, ale również przez inne jednostki Urzędu Miasta.

Znaczenie Programu BRD

Przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw Transportu – Bartosz Domaszewicz pozytywnie postrzega wartość programu: „Projekt powstaje z inicjatywy m.in. przewodniczącego radnego Tomasza Kacprzaka, który już kilka lat temu bardzo prosił o opracowanie tego programu, który jest pewnym zrębem, punktem wyjścia dla dalszych prac Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, skupiającej nie tylko przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, Policji, Straży Miejskiej, ale też służb ratunkowych i organizacji pozarządowych, które będą obecne w procesie przygotowania działań na lata kolejne i nadzorowania ich realizacji. Program wart jest przyjęcia, gdyż stwarza możliwość powołania miejskiej komisji. Cieszę się również z tego, że część tych poprawek wskazuje wyraźnie, że program będzie musiał być jeszcze przepracowany przez Miejską Radę i że będzie ona pewne korekty wprowadzała. Cieszę się, że jest to dokument w pewien sposób ramowy. Na pewno cieszy też filozofia zawarta w tym dokumencie – filozofia, która mówi o tym, że w pierwszej kolejności należy chronić tych uczestników ruchu, którzy są naturalnie niechronieni (mówimy tu o pieszych i rowerzystach). Cieszy na pewno ten element dokumentu, który wskazuje na uspokojenie ruchu na osiedlach. Cieszy też rozumienie, że poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to nie tylko działania o charakterze infrastrukturalnym, czyli zbudowanie takiej infrastruktury, która będzie w pewien sposób wybaczała błędy uczestników ruchu, ale także zrozumienie, że potrzebne są działania miękkie, czyli działania związane z edukacją tych osób, które z dróg korzystają. To niezwykle istotne. Moim zdaniem konieczne jest mocniejsze wskaźnikowanie efektów tego programu, tak żeby można było rok po roku rzeczywiście mierzyć, czy te nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty, a o skali problemu świadczy fakt, że w roku 2014 na łódzkich drogach mieliśmy 42 ofiary śmiertelne.

Oczywiście nie zawsze ta przykra statystyka jest wynikiem złego stanu infrastruktury, czasami są to też zdarzenia losowe. Wystarczy jeden duży wypadek, który tę statystykę może poważnie zmienić. Jednak od wielu lat jesteśmy w czołówce tych miast, gdzie ofiar śmiertelnych jest niezwykle dużo. Wydaje się, że ten program jest po prostu potrzebny.

Ważną rzeczą jest to, że w tym programie mamy zapisany pewien horyzont finansowy, mówiący o wydatkowaniu środków w wysokości 99 000 000 zł do roku 2020. Przed Miejską Radą jest ważna część pracy do wykonania, bowiem ten program nie rozstrzyga czy to są wszystkie nakłady, które ponosimy na bezpieczeństwo ruchu drogowego, czy to są tylko np. działania interwencyjne i to działania miękkie. Bo gdybyśmy przyjęli takie założenie, że każda nowobudowana droga w Łodzi, każdy ciąg komunikacyjny już jest budowany w standardzie zgodnym z bezpieczeństwem ruchu drogowego, to wystarczy jedna duża inwestycja drogowa, która ten budżet skonsumuje. Zakładam więc, że to 99 000 000 zł to są raczej działania celowane, poprawiające bezpieczeństwo w konkretnych punktach plus działania edukacyjne, a nie całość infrastruktury budowanej zgodnie z tymi standardami.

Wydaje się, że Miejska Rada powinna to wyraźnie rozgraniczyć i pewnie też będzie nad tym pracowała. Natomiast program z całą pewnością nie poprawi bezpieczeństwa na drogach sam z siebie – jest tylko narzędziem i pewną bazą. Na pewno dobrze, że w tym programie część prac została już wykonana, bo w programie są wskazane szczególnie niebezpieczne miejsca czy skrzyżowania, gdzie tych wypadków jest najwięcej i gdzie jest wprowadzony pewien standard uspokajania ruchu na osiedlach. Czyli mamy przykłady tego, co udało się zrobić i jak można to robić lepiej. Jest pewna refleksja w stosunku do tego, co w mieście zrobiliśmy, np. ten eksperyment na Radiostacji. Jest też pewnie większa potrzeba konsultowania tego z mieszkańcami, tak żeby oni nie budzili się rano w nowej rzeczywistości i nie wiedzieli, czy na namalowany niebieską farbą fragment jezdni można wejść, czy nie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Więc na pewno te konsultacje są niezwykle potrzebne. Cieszy też, że ta rada będzie taką funkcję pełniła. Dokument sam w sobie sytuacji nie uzdrowi, ale jest jakimś punktem wyjścia i dobrze, że już nie jest wytłumaczeniem dla nas wszystkich, że dopóki nie ma programu, to w zasadzie nie warto nic robić, bo czekamy na program. Dzisiaj już jest program i wytłumaczenia nie mamy, więc zarówno dla Urzędu Miasta, jak i pewnie dla rady już tego alibi, że czekamy na jakieś całościowe opracowanie nie będzie i trzeba czekać tylko na efekty”.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją "Inna droga - miejski program BRD", dostępną w serwisie ISSUU.COM

Publikacja "Miejski program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"(przeglądaj on-line) / (pobierz plik PDF)

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu